تمام عمر طول خواهد کشید تا کاراته را فرا گیرید، برای کاراته هیچ محدودیتی وجود ندارد ...اندرزهای بیست‌گانه فوناکوشی سن سی

SHOTOKAN KARATE
شوتوکان کاراته
کاراته مانند آب در حال جوشیدن است، اگر بطور مداوم به آن حرارت نرسد رو به سردی می‌گراید....اندرزهای بیست‌گانه فوناکوشی سن سی
شوتوکان کاراته
خوش آمدید
ماواشی گری کلاسیک
یوکو توبی گری
مای گری
اوشیرو اوراماواشی گری
یوکوگری که کومی
ماواشی گری
جواد باقریان
اندرزهای فوناکوشی سن سی
نوشتارهای پیشین
دیگر افزارگان???? ???? ???? ????? ?????

Site Translator - برگرداننده تارنگار